Orbit

如何申请动物中心门禁?

A:(1). 申请人资格须具备下列所有条件
       a. 须列名在有效期间内的动物实验申请表,”负责进行动物实验之相关人员资料”当中。
       b. 参加交大实验动物中心使用说明及教育训练课程,且笔试合格。教育训练课程请上本              中心网页查询。
      (2).申请方式—请到动物中心网页的下载区下载下列三种表格,填写完毕后送交动物中心              提出申请。
       a. 门禁申请表
       b. 动物照护及使用训练记录表
       c. 工作声明书

Top