Orbit

动物携出与携回程序

A:(1).请于动物携出前提出动物携出实验申请书,申请书可到动物中心网页下载区下载。以              便动物中心工作人员准备携出专用笼子。
      (2).动物携出当天由使用者于无菌操作台内,将动物放到预先准备之专用笼子内,将动物              携至1楼左侧门,并于左侧门填写动物携出登记簿后再将动物携出,人员则是从正门离            开至左侧门将动物携出。
      (3).动物如需携回,由1楼左侧门进入,并在动物携出登记簿上登记,经1楼传递箱将动物              置于指定的检疫室内。
      (4).动物如不携回,记得将笼子携回动物中心1楼左侧门台车上,并在动物携出登记簿上登            记。
Top