Orbit

动物入室程序

A:(1).请于动物入室7天前向本中心提出动物入室申请书,申请书可到动物中心网页下载区下             载。
      (2).动物入室当天,由动物中心工作人员将动物运输箱放入指定之饲育室内,并备妥灭过               菌之笼具与饮水,由使用者于无菌操作台内进行拆箱、分笼,并填写笼卡和使用者饲               养管理纪录表。
      (3).运送动物之废弃动物运输箱置于饲育室内,由工作人员处理。
Top